Menu Zavřeno

1 VŠEOBECNÉ USTANOVENÍ

1.1 Tyto všeobecné smluvní podmínky k pronájmu zboží (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi Smluvními stranami, kde na jedné straně je společnost FPK Trade Group s.r.o, se sídlem Praha – Horní Měcholupy, Milánská 464, PSČ 109 00, IČO: 05072956 (dále jen „Pronajímatel“) a na straně druhé je osoba nájemce, který je objednatelem Služby a Spotřebitelem (dále jen „Nájemce“).

1.2 Právní vztah, který vzniká na základě těchto VOP a souvisejících právních úkonů je vztahem nájemným, na jehož základě si Nájemce pronajímá od Pronajímatele přesně specifikované zboží v dané Objednávce (dále jen „smlouva“) a bližší podmínky Smlouvy jsou určeny těmito VOP a dalšími souvisejícími právními úkony směřujícími k uzavření a plnění Smlouvy, které proběhnou před uzavřením Smlouvy a/nebo během jejího plnění Smluvní strany. Nabízené zboží k pronájmu je možné vybírat prohlížením katalogu nabízených výrobků na našich webových stránkách www.paddleboardpujcovna.cz

1.3 Nájemce podáním Objednávky (zaškrtnutím políčka před odesláním Objednávky) potvrzuje, že se obeznámil s těmito VOP, podmínkami objednané Služby a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání Objednávky a že se jimi bude spravovat celý smluvní vztah mezi Pronajímatelem a Nájemcem

1.4 Nájemce si je vědomý, že mu objednáním Služeb, které jsou v obchodní nabídce Pronajímatele, nevznikají žádné práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů Pronajímatele a Obchodního zástupce nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou dohodnuté jinak.

1.5 Seznam Předmětů nájmu na Webu je katalogem běžně dodávaného Předmětu nájmu a Pronajímatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech uvedených Předmětů nájmu. Dostupnost příslušného Předmětu nájmu je možné vždy ověřit u Pronajímatele.

2 DEFINICE POJMŮ

2.1 Pronajímatel je výlučně osoba FPK Trade Group s.r.o, tak, jak je identifikovaný v bodě 1.1 těchto VOP. Práva a povinnosti z pronájmu vůči Nájemci vznikají výlučně přímo Pronajímateli bez ohledu na formu zprostředkování nebo ujednání Smlouvy. Pronajímatel se v souvislosti s poskytováním Služeb na jednotlivých dokumentech, které souvisí se Smlouvou může označovat také jako Dodavatel služby, přičemž jde o tutéž osobu jako je Pronajímatel.

2.2 Nájemcem je osoba, která projevila zájem o Služby prostřednictvím Objednávky, a to přes elektronický formulář na webu nebo přes jiný komunikační kanál (telefon, email) a vstoupila do Smlouvy na straně Nájemce. Nájemce do doby Potvrzení Objednávky a vzniku Smlouvy je v těchto VOP označen také jako Zájemce o Služby. Nájemce se v souvislosti s využíváním Služeb na jednotlivých dokumentech, které souvisí se Smlouvou může označovat také jako Odběratel služby, přičemž jde o tutéž osobu jako je Nájemce.

2.3 Spotřebitelem je osoba Nájemce, která při uzavření a plnění Smlouvy nejedná v rámci předmětu své obchodní činnosti nebo jiné podnikatelské činnosti.

2.4 Smluvními stranami jsou Pronajímatel a Nájemce, kteří uzavřeli způsobem podle těchto VOP Smlouvu a jsou vázáni jejím obsahem.

2.5 Smlouvou je smlouva, která je výsledkem potvrzení Objednávky Nájemce a její akceptace ze strany Pronajímatele a jejímž obsahem je pronájem příslušného zboží nebo movité věci, či jiné hmotné či nehmotné majetkové hodnoty a z níž vznikají na straně Pronajímatele povinnosti odevzdat Nájemci Předmět nájmu, zajišťovat další povinnosti ve smyslu Smlouvy a těchto VOP a Nájemci vzniká povinnost Předmět nájmu přijmout, starat se o něj a nakládat s ním v souladu se Smlouvou a těmito VOP a hradit Cenu a plnit další povinnosti ve smyslu Smlouvy a těchto VOP. Uzavřením Smlouvy postupuje Pronajímatel Nájemci právo na užívání Předmětu nájmu během sjednané doby.

2.6 Objednávkou je elektronický formulář pro objednávání Služeb ze strany Nájemce od Pronajímatele prostřednictvím Webu nebo jakýkoli jiný projev vůle Nájemce uzavřít s Pronajímatelem Smlouvu s jejím obsahem jako je uveden výše, a to například telefonicky, emailem nebo prostřednictvím jiné komunikace na dálku. Objednávkou se Nájemce zavazuje řádně plnit svoje povinnosti ve smyslu Smlouvy, je si vědomý toho, co je obsahem Smlouvy a jaký právní vztah mezi Pronajímatelem a Nájemcem vzniká, a že je povinný platit Cenu a složit Kauci. Odesláním Objednávky Nájemce zároveň potvrzuje, že se obeznámil s obsahem těchto VOP, přečetl si je, porozuměl jim a zavazuje se je dodržovat.

2.7 Službou je služba, kterou poskytuje Pronajímatel Nájemci na základě Smlouvy, a jejímž obsahem je pronájem Předmětu nájmu a případně i další doplňkové, nadstandartní a prémiové služby, pokud si je Nájemce objednal a platí za ně řádně a včas Cenu.

2.8 Předmětem nájmu je zboží, movité věci nebo jiné hmotné nebo nehmotné majetkové hodnoty, které jsou určitelné a jsou schopny být Předmětem nájmu tak, aby o jejich povaze a určení nevznikaly žádné pochybnosti. Předmětem nájmu ve vztahu ke konkrétní Smlouvě je vždy ten Předmět nájmu, jak je definován v příslušné Objednávce Nájemce a o který projevil zájem Nájemce na Webu prostřednictvím Objednávky a jejím odesláním Pronajímateli.

2.9 Zbožím se rozumí vždy věc, která je Předmětem nájmu a je pronajata Nájemci na základě Smlouvy, jde tedy o věc, která tvoří Předmět nájmu. Zboží může být v souvislosti se Smlouvou označeno jako Produkt, avšak vždy se jím myslím Zboží, resp. Předmět nájmu.

2.10 Množstvím Zboží se rozumí počet, kvantita, objem, resp. množství pronajatých předmětů nebo počet Předmětů nájmu, které si Nájemce objednal a tvoří Předmět nájmu.

2.11 Datem uvedeným na dokladech vystavených v souvislosti se Smlouvou je skutečnost od kdy začíná běžet Smlouva, kdy převezme Nájemce Předmětu nájmu, tedy jde o jiné datum než datum Objednávky.

2.12 Cenou je částka nájemného, kterou je Nájemce za užívání Předmětu nájmu na základě Smlouvy povinný platit Pronajímateli způsobem a za podmínek uvedených ve Smlouvě a těchto VOP. Cenou je zároveň i finanční plnění za všechny Služby, které Nájemce užívá a Pronajímatel mu je poskytuje. Ceník služeb je uveden na Webu Pronajímatele. Cenou se vždy rozumí i Kauce, resp. Depozit, tedy první platba ze strany Nájemce, resp. Odběratele Služeb Pronajímateli.

2.13 Kaucí je částka, kterou je povinen složit Nájemce ve prospěch Pronajímatele při vzniku Smlouvy a která plní výhradně funkci zabezpečovací pro případ mimořádných událostí, které mohou, ale také nemusí nastat v budoucnu po dobu trvání Smlouvy (např. poškození, ztráta nebo jiné znehodnocení Předmětu nájmu). Kauce je částkou, která má vratný charakter, pokud jsou pro to splněny podmínky podle Smlouvy a těchto VOP. Kauci přijímá buď přímo Pronajímatel nebo jménem a na účet Pronajímatele Obchodní zástupce nebo třetí osoba. Výšku kauce určuje Pronajímatel a je uvedena na Webu Pronajímatele. O přijetí Kauce vystaví Pronajímatel Nájemci písemné potvrzení. Na jednotlivých dokumentech souvisejících se Smlouvou se Kauce může označovat také jako Depozit, přičemž jde o jiné označení stejného pojmu a se stejným obsahem a právním významem jako je obsah a právní význam pojmu Kauce.

2.14 Celkovou sumou se v souvislosti s doklady vystavenými Nájemci rozumí částka složené Kauce.

2.15 Dodací adresou je místo převzetí a předání Předmětu nájmu do užívání Nájemci na základě Smlouvy, které označil Nájemce v Objednávce.

2.16 Převzetím Zboží se rozumí okamžik převzetí a předání Předmětu nájmu do užívání Nájemci na základě Smlouvy.

2.17 Fakturou se rozumí jakýkoliv doklad, listina, kterou v daném případě nemusí být právě daňový doklad, ale může jím být v daném případě i potvrzení o složení Kauce nebo jiné odpovídající částky v souvislosti s poskytováním Služeb.

2.18 Reklamačními podmínkami jsou podmínky, které vymezují vzájemná práva a povinnosti Pronajímatele a Nájemce a týkají se uplatňování vzájemné odpovědnosti za kvalitní vlastnosti Předmětu nájmu od momentu vzniku Smlouvy až po její zánik, a to zejména pokud jde o vady, které se na Předmětu nájmu vyskytnout během trvání Smlouvy. Reklamační podmínky vymezují přesná pravidla, která se týkají především odpovědnosti za vady Předmětu nájmu, které se vyskytnou na Předmětu nájmu po vzniku Smlouvy a způsob, jakým dochází k odstranění těchto vad a na koho náklady.

2.19 Webem se rozumí internetová stránka www.paddleboardpujcovna.cz.

2.20 Katalogem zboží je nabídka zboží a dalších Předmětů nájmu s uvedením jejich detailních technických a jiných parametrů a údajů, které jsou obsahem Služby a jsou určeny Zájemcům o Služby a o tyto Předměty nájmu prostřednictvím Služby.

2.21 Elektronickou komunikací je komunikace mezi Pronajímatelem a osobou, který má zájem o Služby a který má zájem se stát Nájemcem ze Smlouvy. Elektronická komunikace probíhá výhradně prostřednictvím elektronického doručování dokumentů, informací nebo oznámení na kontaktní emailovou adresu Nájemce. Tímto je splněna podmínka písemnosti, s čím obě strany souhlasí. Charakter písemného sdělení má také vyplnění a odeslání formuláře na Webu. Výjimečně probíhá komunikace mezi Smluvními stranami i ve formě listinné doručované na kontaktní adresu pro písemný styk druhé strany, pokud tak vyžaduje příslušný právní předpis. Nájemce je povinen při uzavírání Smlouvy a odesílání Objednávky zadat kontaktní emailovou adresu.

2.22 Orgánem dozoru je subjekt, který vykonává kontrolu nad podnikáním Pronajímatele v souvislosti s poskytováním Služeb a je určen v příslušných ustanoveních evropské legislativy a vnitrostátních předpisech o kontrole na vnitřním trhu.

3 ZPŮSOB UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1 Smlouva se uzavírá závazným akceptováním návrhu na uzavření Smlouvy Nájemce ze strany Pronajímatele ve formě emailové zprávy zaslané Nájemci na jeho emailovou adresu, kterou uvedl na Objednávce a / nebo ve formě Nájemcem vyplněného a odeslaného formuláře na Webu a / nebo ve formě telefonické objednávky Nájemce adresované Pronajímateli nebo osobám, které konanou jeho jménem a na jeho účet (dále jen “Objednávka”). Objednávka musí obsahovat všechny povinné údaje, tak jak to vyplývá z formuláře Objednávky, který je obsahem Webu. Za správnost vyplnění údajů a jejich aktuálnost odpovídá výlučně Zájemce o Služby.

3.2 Před odesláním objednávky je Zájemce o Služby povinen zaznamenáním příslušného políčka vyjádřit souhlas s těmito VOP a je povinen se s nimi seznámit a přečíst si je.

3.3 Závazným akceptováním Objednávky je emailové potvrzení Pronajímatele Nájemci o akceptování jeho Objednávky po předchozím přijetí Objednávky Pronajímatelem a po ověření dostupnosti Předmětu nájmu, kterého se Objednávka týká, jakož i termínu předání Předmětu nájmu, určení výšky Kauce a dalších parametrů Předmětu nájmu tak, aby bylo možno plně akceptovat Objednávku (dále jen Potvrzení Objednávky “). V případě určení vyšší částky Kauce, než byla obsahem Katalogu zboží před odesláním Objednávky, má Pronajímatel povinnost vyžádat si od Zájemce o Služby souhlas se změněnou sumou Kauce před Potvrzením Objednávky. Až udělením souhlasu Zájemce o Služby se změněnou sumou Kauce a následným Potvrzením (akceptováním) Objednávky ze strany Pronajímatele se smluvní vztah považuje za uzavřený. Všechny Ceny jsou na Webu uváděny s DPH, a to bez ohledu na to zda daná Cena podléhá DPH nebo nepodléhá DPH. Automaticky provedeno oznámení o přijetí objednávky do elektronického systému Pronajímatele, které Zájemce o Služby obdrží na svou emailovou adresu ihned po odeslání Objednávky od Pronajímatele, se ještě nepovažuje za závazné Potvrzení Objednávky; toto oznámení má pouze informativní charakter za účelem vyrozumění Zájemce o Služby o obdržení jeho Objednávky. Na e-mailovou adresu Zájemce o Služby a Nájemce mu budou v případě potřeby zasílány všechny další informace ohledně jeho Objednávky.

3.4 Potvrzení Objednávky obsahuje zejména údaje o názvu a specifikaci Předmětu nájmu, jehož nájem je předmětem Smlouvy, dále údaje o výšce Kauce a / nebo o Ceně jiných Služeb a výši nájemného, údaj o lhůtě předání Předmětu nájmu, název a údaje o místě, kde má být Předmět nájmu předán a údaje o ceně, podmínkách, způsobu a termínu přepravy Předmětu nájmu na dohodnuté místo doručení Předmětu nájmu pro nájemce, údaje o Pronajímateli (obchodní jméno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodním rejstříku apod.), případně jiné údaje.

3.5 Zájemce o Služby a / nebo Nájemce může doručit prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky Pronajímateli ve lhůtě do 24 hodin od doručení Objednávky Pronajímateli oznámení, že Objednávku ruší. Zájemce o Služby / Nájemce je povinen v oznámení o zrušení Objednávky uvést jméno, e-mail a popis objednaného Předmětu nájmu. V případě zrušení Objednávky Pronajímatel neúčtuje Zájemci o Služby / Nájemci žádné poplatky související se zrušením Objednávky.

3.6 Údaje v daňovém dokladu (faktura) je možné měnit pouze v případě, kdy Zájemce o Služby / Nájemce Předmět nájmu ještě nepřijal a nesložil Kauci.

3.7 V případě, že Zájemce o Služby objedná Služby v rozporu s těmito VOP nebo podmínkami příslušné akce, Pronajímatel je oprávněn Objednávku Zájemce o Služby stornovat. Zájemce o Služby nemá automatický nárok na poskytnutí Služeb a uzavření Smlouvy a Pronajímatel může odmítnout uzavření Smlouvy, pokud to bude opodstatněné na straně Pronajímatele. O stornování nebo odmítnutí Objednávky bude Zájemce o Služby informován prostřednictvím e-mailu a v případě úhrady Ceny a / nebo Kauce nebo jejich části mu budou finanční prostředky vráceny ve lhůtě do 14 dnů na jím určený účet, pokud se s Pronajímatelem nedohodne jinak.

3.8 Smlouva vzniká Potvrzením Objednávky, předáním Předmětu nájmu a složením Kauce ze strany Nájemce Pronajímateli.

3.9 Vzniklou Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze na základě písemné dohody Smluvních stran, pokud není v těchto VOP výslovně uvedeno jinak nebo pokud se v příslušném případě Strany výslovně nedohodnou jinak, kdy je možné danou Objednávku měnit i telefonicky nebo prostřednictvím emailové komunikace.

4 PRÁVA A POVINNOSTI PRONAJÍMATELE

4.1 Pronajímatel je výlučným vlastníkem Předmětu nájmu.

4.2 Pronajímatel má právo na zaplacení Ceny za Služby a složení Kauce, a to ve výši vyplývající ze Smlouvy.

4.3 Pronajímatel je povinen předat Předmět nájmu ve stavu způsobilém k účelu užívání, jak vyplývá z jeho charakteru.

4.4 Pronajímatel umožňuje Nájemci nerušené užívání Předmětu nájmu bez omezení, s výjimkou pravidel užívání uvedených ve Smlouvě a těchto VOP.

4.5 Pronajímatel se zavazuje poskytnout Nájemci všechny podklady, doklady a informace, které jsou nezbytné pro řádné užívání Předmětu nájmu a splnění povinností Nájemce podle Smlouvy a příslušných právních předpisů.

4.6 Pronajímatel si vyhrazuje právo v případě potřeby jakkoli zasáhnout do obsahu Webu, včetně změny nabídky Katalogu zboží a jednotlivých Služeb jakož i těchto VOP, a to bez předchozího souhlasu nebo oznámení Nájemci.

4.7 Pronajímatel je oprávněn stornovat jakoukoliv Objednávku z důvodu nedostupnosti Předmětu nájmu nebo pokud Pronajímatel není schopen poskytnout Předmět nájmu Nájemci nebo mu poskytnout Služby, a to včetně nemožnosti Předmět nájmu odevzdat v čase a za cenových podmínek předpokládaných nabídkou v Katalogu zboží. O stornování objednávky bude Zájemce o Služby informován Telefonicky nebo emailem bez zbytečného odkladu.

5 PRÁVA A POVINNOSTI NÁJEMCE

5.1 Nájemce je povinen se podrobně seznámit s těmito VOP, pravidly užívání Předmětu nájmu, postupy objednávání Služeb a uzavírání Smlouvy před tím, než projeví zájem o Služby.

5.2 Nájemce plně odpovídá za obsah jím poskytnutých údajů v rámci Objednávky, které musí být pravdivé a úplné a nesmí být v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy a nesmí zasahovat do práv a právem chráněných zájmů Pronajímatele a třetích osob.

5.3 Nájemce je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Pronajímateli změnu svých údajů, které uvedl v Objednávce, především změnu emailové adresy, jinak nese plnou odpovědnost a rizika za případně nedoručení oznámení a dokumentů ze strany Pronajímatele. V případě, že změnu údajů Nájemce Pronajímateli neoznámí nebo při zadávání Objednávky uvede nesprávné nebo neúplné údaje, pro Pronajímatele jsou závazné původní údaje uvedené Zájemcem o Služby / Nájemcem.

5.4 Nájemce souhlasí s tím, aby mu Pronajímatel zasílal veškeré informace o smluvním vztahu na jeho emailovou adresu.

5.5 Nájemce je povinen řádně převzít předávaný Předmět nájmu a převzetí potvrdit.

5.6 Nájemce je povinen řádně a včas platit Cenu za Služby a složit Kauci.

5.7 Nájemce je oprávněn po dobu trvání Smlouvy užívat Předmět nájmu způsobem, na který je Předmět nájmu svým charakterem určen. Nájemce nesmí užívat Předmět nájmu na účely, které jsou v rozporu s jeho technickým určením nebo na jaký účel byl Předmět nájmu výrobcem vyrobený a určený.

5.8 Nájemce není oprávněn Předmět nájmu zcizit, založit, pronajmout, půjčit jiné osobě bez předchozího písemného souhlasu Pronajímatele. V případě, že Nájemce poskytne Předmět nájmu třetí osobě do užívání, odpovídá za toto užívání tak, jak by Předmět nájmu užíval sám a nese plné riziko a odpovědnost za případné vady, které se na Předmětu nájmu vyskytnou.

5.9 Nájemce je povinen se vyvarovat užívání Předmětu nájmu tak, aby na něm vznikala vážná škoda. Nájemce je povinen se o Předmět nájmu starat tak, aby nedošlo k jeho odcizení, ztrátě, poškození nebo zničení.

5.10 Nájemce není oprávněn jakýmkoliv způsobem zasahovat do Předmětu nájmu, co se týče změn Předmětu nájmu, jeho úprav a oprav. Pokud se na Předmětu nájmu vyskytnou jakékoliv vady, je Nájemce povinen o tom bez zbytečného odkladu informovat Pronajímatele a / nebo Obchodního zástupce a uvést jaké vady se na Předmětu nájmu vyskytly a umožnit prohlédnutí Předmětu nájmu, pokud výslovně Pronajímatel a / nebo Obchodní zástupce neurčí jiný postup zjištění a odstraňování vady, např. s odkazem na postup podle Reklamačního řádu.

5.11 Nájemce je povinen se o Předmět nájmu řádně starat a zajišťovat běžnou údržbu Předmětu nájmu, a to vše podle postupů výrobce Předmětu nájmu. Nájemce nese plnou odpovědnost, pokud postupuje při užívání Předmětu nájmu v rozporu s doporučeními a pokyny výrobce daného Předmětu nájmu nebo je Předmět nájmu užíván na jiný účel, na jaký je určen.

5.12 Nájemce je povinen informovat Pronajímatele o všech skutečnostech týkajících se Předmětu nájmu a Služeb, které mohou mít zásadní význam pro užívání Předmětu nájmu a řádné poskytování Služeb.

5.13 Minimální délka trvání závazků Nájemce ze Smlouvy a těchto VOP je doba trvání Smlouvy tak, jak je definována dále v těchto VOP a Smlouvou.

6 DODACÍ PODMÍNKY PŘEDMĚTU NÁJMU

6.1 Pronajímatel se zavazuje dodat Služby řádně a včas v souladu s požadavky uvedenými Zájemcem o Služby v Objednávce, pokud nejsou v rozporu s předpisy VOP a není ve Smlouvě uvedeno jinak.

6.2 Pronajímatel se Smlouvou zavazuje přenechat Nájemci Předmětu nájmu do dočasného užívání na obvyklý účel, ke kterému Předmět nájmu slouží, a to ve stavu způsobilém k řádnému užívání a Nájemce se zavazuje zaplatit Pronajímateli dohodnutou Cenu a složit dohodnutou Kauci.

6.3 Nájemce má právo podle Smlouvy k řádnému užívání Předmětu nájmu, a to přiměřeně povaze a určení Předmětu nájmu.

6.4 Pronajímatel zajišťuje následující způsoby předání Předmětu nájmu:
• osobní odběr,
• zaslání prostřednictvím přepravní služby,
• zaslání kurýrem,
• zaslání poštou na adresu či přímo na poštu.

6.5 Zájemce o Služby / Nájemce je povinen převzít Předmět nájmu v místě, které je uvedeno v Potvrzení Objednávky. V případě, že Zájemce o služby / Nájemce bez předchozího písemného odstoupení od Smlouvy, Předmět nájmu nepřevezme do pěti pracovních dnů po uplynutí lhůty uvedené ve Smlouvě nebo v Potvrzení Objednávky vzniká Pronajímateli nárok na uplatnění náhrady za vzniklou škodu ve výši skutečných nákladů na pokus o neúspěšné doručení Objednávky. Po uplynutí pěti pracovních dnů ode dne, kdy byl Zájemce o Služby / Nájemce povinen Předmět nájmu převzít, je Pronajímatel oprávněn odstoupit od Smlouvy a nabídnout Předmět nájmu třetí osobě.

6.6 Pronajímatel je oprávněn vyzvat Zájemce o Služby / Nájemce na převzetí Předmětu nájmu před uplynutím lhůty dohodnuté ve Smlouvě.

6.7 Zobrazení Předmětu nájmu na jakémkoliv Webu, který provozuje Pronajímatel.

6.8 Místem předání Předmětu nájmu je místo uvedené v Potvrzení Objednávky Pronajímatelem, pokud se strany nedohodnou ve Smlouvě jinak.

6.9 V případě, že Pronajímatel dopraví Předmět nájmu Zájemci o Služby / Nájemci na místo určené ve Smlouvě, Zájemce o Služby / Nájemce je povinen převzít Předmět nájmu osobně nebo zajistit, aby Předmět nájmu převzala osoba, kterou zmocní pro případ své nepřítomnosti na převzetí Předmětu nájmu uvedeného ve Smlouvě a podepsat protokol / potvrzení o doručení a předání Předmětu nájmu. Třetí osoba oprávněná k převzetí Předmětu nájmu uvedeného ve Smlouvě je povinna předložit Pronajímateli originál nebo kopii Smlouvy a dokladu o zaplacení Ceny a složení Kauce a písemné zplnomocnění. Pokud bude nutné předání Předmětu nájmu opakovat z důvodu nepřítomnosti Zájemce o Služby / Nájemce na místě určeném v Smlouvě, všechny náklady s tím vzniklé hradí Zájemce o Služby / Nájemce, a to zejména opakované předání Předmětu nájmu na místo určení v Smlouvě.

6.10 Nájemce je povinen zkontrolovat zásilku, tedy Předmět nájmu, jakož i jeho obal, bezprostředně při jeho doručení. V případě, že Nájemce zjistí, že Předmět nájmu nebo jeho obal je mechanicky poškozen, je povinen tuto skutečnost oznámit dopravci a za jeho přítomnosti zkontrolovat stav Předmětu nájmu. V případě zjištění poškození Předmětu nájmu při jeho převzetí Nájemcem je ten povinen ihned při převzetí Předmětu nájmu vyhotovit záznam o rozsahu a povaze poškození Předmětu nájmu (škodní zápis), jehož správnost potvrdí dopravce. Na základě takto vyhotoveného záznamu doručeného Pronajímateli může Pronajímatel po uzavření škodní události s dopravcem poskytnout odstranění nedostatku Předmětu nájmu, slevu z Ceny a v případě neodstranitelných vad Předmětu nájmu dodat Nájemci nový Předmět nájmu.

6.11 Při doručení zásilky poštovním přepravcem v případě zjištění porušeného nebo poškozeného obalu, poškození s úbytkem obsahu doporučujeme zásilku nepřevzít, případně řešit přímo s pracovníkem přepravní společnosti, zda s pracovníkem u přepážky dané pošty na místě zápisem o škodě. V případě převzetí a zjištění porušeného nebo poškozeného obalu, poškození s úbytkem obsahu žádáme o nahlášení této události nejpozději do 24 hod. od převzetí zásilky na libovolné pobočce pošty. K sepsání zápisu o škodě je potřebný poškozený výrobek, obal zásilky a doklad o převzetí zásilky, nabývací doklad – fakturu. O nahlášení a sepsání zápisu o škodě na libovolné pobočce pošty nás můžete informovat na email uvedený v bodě 1.3.

6.12 Uplatnění vad z mechanického poškození Předmětu nájmu, které nebylo patrné při převzetí zásilky, je nutné uplatnit okamžitě po převzetí zásilky, nejpozději však do 24 hodin od doručení zboží. Je třeba prokázat, že mechanické poškození nebylo možné ani při důkladném prohlédnutí výrobku a jeho obalu objevit. Nároky z pozdější zjištěných vad takto poškozeného Předmětu nájmu lze uplatnit, pokud se prokáže, že uplatňované vady měl Předmět nájmu již v době převzetí od dopravce Před prvním použitím.

6.13 Nájemce je oprávněn při převzetí Předmětu nájmu (osobním i neosobním) zkontrolovat kompletnost balení. Při doručení kurýrem je v případě zjištění poškození a / nebo nekompletnosti Předmětu nájmu při jeho převzetí Nájemcem povinen bezodkladně sepsat škodní zápis na místě o nekompletnosti balení. Pozdější uplatnění vad tohoto druhu bude možné uznat pouze pokud Nájemce prokáže, že vady měl Předmět nájmu již v době jeho převzetí. Při osobním odběru je Nájemce povinen zkontrolovat si obsah balení, protože při dodatečném uplatnění nároků za vady Předmětu nájmu bude nutné prokázat neúplnost balení při jeho převzetí.

6.14 Nájemce je oprávněn v případě nedodání Předmětu nájmu Pronajímatelem ve lhůtě uvedené v těchto VOP odstoupit od Smlouvy a Pronajímatel je povinen vrátit Nájemci již zaplacenou část Ceny a složené Kauce.

6.15 Předání a převzetí Předmětu nájmu je důležitou skutečností pro to, aby vznikla Smlouva. Ke vzniku Smlouvy je však důležité ještě složení Kauce ze strany Nájemce za Předmět nájmu.

6.16 V případě zásahu vyšší moci nebo výpadku informačního systému Pronajímatele, Pronajímatel nenese odpovědnost za opožděné dodání Předmětu nájmu.

7 CENA ZA PRONÁJEM, DALŠÍ POPLATKY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1 Cena a Kauce je stanovena dle aktuálního ceníku Služeb Pronajímatele přístupného na Webu (dále jen “Ceník Služeb)

7.2 Ceny jsou konečné s DPH, pokud se na danou položku DPH vztahuje.

7.3 Pronajímatel je oprávněn měnit Ceník Služeb, strukturu i výšku Cen i Kauce.

7.4 Zájemce o Služby / Nájemce je povinen zaplatit Pronajímateli Cenu dohodnutou ve Smlouvě a / nebo dle Ceníku Služeb platného v době uzavření Smlouvy včetně nákladů na doručení Předmětu nájmu a zároveň je povinen složit Kauci za Předmět nájmu.

7.5 Jednotlivé platby za Služby lze uskutečnit dobírkou v místě předání Předmětu nájmu (která může být zpoplatněna zvláštní sumou ve smyslu Ceníku Služeb), dobírkou prostřednictvím společnosti poskytující poštovní služby (která může být zpoplatněna zvláštní sumou ve smyslu Ceníku Služeb), platbou prostřednictvím platební / kreditní karty přes platební portály a brány nebo bezhotovostním převodem na účet Pronajímatele uvedený v Potvrzení Objednávky.

7.6 Platba platební kartou přes internet. Objednávka se při platbě kartou přes internet uhradí prostřednictvím platební brány po dokončení transakce. Po připsání platby na náš účet, obdržíte na stejný email potvrzení o zrealizování platby. Tento úkon provádí náš automatizovaný systém.

7.7 Zájemce o Služby / Nájemce je povinen zaplatit Cenu a složit Kauci nejpozději při převzetí Předmětu nájmu. V případě, že Zájemce o Služby / Nájemce zaplatí Cenu nebo Kauci bezhotovostním převodem, za den platby se považuje den, kdy byla celá částka připsána na účet Pronajímatele.

7.8 V případě, že Zájemce o Služby / Nájemce nezaplatí Pronajímateli Cenu za Služby nebo nesloží Kauci za Předmět nájmu v lhůtě dohodnuté ve Smlouvě, Pronajímatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy a požadovat vrácení Předmětu nájmu, pokud již byl předán. Tímto nejsou dotčeny nároky Pronajímatele na náhradu nákladů s vybavením Objednávky a zabezpečením doručení Předmětu nájmu.

7.9 V případě neuhrazení Ceny za Služby a / nebo nesložení Kauce ve lhůtě dohodnuté ve Smlouvě vzniká Pronajímateli nárok na úroky z prodlení ve výši vyplývající z příslušných právních předpisů.

7.10 V případě plateb ze zahraničí se Zájemce o Služby / Nájemce zavazuje uhradit veškeré náklady související se zahraničním převodním příkazem, a to tak, aby částka připsána na bankovní účet Pronajímatele byla v plné výši vyplývající ze Smlouvy.

7.11 Pokud dojde ke změně placené Služby, bude Cena a / nebo Kauce účtována ve změněné částce ode dne jejího zveřejnění na Webu.

7.12 Zájemce o Služby / Nájemce je povinen celou částku Kauce složit Pronajímateli způsobem dohodnutým ve Smlouvě nejpozději při převzetí Předmětu nájmu do užívání a toto udržovat v plné výši po dobu trvání Smlouvy. Složenou Kauci není Pronajímatel během trvání Smlouvy povinen vrátit Nájemci.

7.13 Složená Kauce slouží ke krytí všech finančních nároků Pronajímatele majících původ ve Smlouvě, s nimiž je Nájemce v prodlení nebo na krytí kterých udělil pronajímateli souhlas ve Smlouvě nebo vyplývá z těchto VOP. V souladu s účelem, na který je Kauce určena, je Pronajímatel oprávněn tuto použít v den, který se Nájemce dostal do prodlení se splněním nároku Pronajímatele nebo v den, kdy vznikl nárok na plnění, na krytí, jehož Pronajímateli vyplývá nárok ve smyslu Smlouvy a těchto VOP. Složená Kauce bude především použita Pronajímatelem na úhradu všech budoucích nároků Pronajímatele vůči Nájemci ze Smlouvy, a to především na úhradu splatných a neuhrazených Cen za Služby, za škodu způsobenou na Předmětu nájmu, za kterou nese odpovědnost Nájemce, za nároky, které vzniknou Pronajímateli vůči Nájemci za neplnění jeho povinností ze Smlouvy a z těchto VOP. Pronajímatel má právo započítat všechny své nároky, které mu vzniknou během trvání Smlouvy i po jejím skončení vůči Nájemci, a to automatickou operací bez souhlasu Nájemce.

7.14 V případě, že výše Kauce během trvání Smlouvy klesne pod její původní částku z důvodu jejího použití Pronajímatelem v souladu se Smlouvou a těmito VOP, je Nájemce toto povinen doplnit na základě písemné výzvy Pronajímatele do původní výšky, pokud Pronajímatel neurčí jinak, a to v lhůtě do 15 dnů ode dne doručení výzvy. V případě nedoplnění Kauce na požadovanou částku ze strany Nájemce, Pronajímatel má právo odstoupit od Smlouvy a pozastavit poskytování Služeb.

7.15 Zbylou část takto nespotřebované Kauce Pronajímatel vrátí Nájemci do 90 dnů ode dne skončení nájmu, a to platební cestou jako byla Kauce složená Nájemcem, pokud Nájemce později písemně neurčí jiný způsob vrácení Kauce.

7.16 Pronajímatel vystaví na založenou kauci Nájemci doklad o přijetí Kauce, kterou zašle Nájemci elektronicky na emailovou adresu uvedenou v Objednávce nebo ji zašle Nájemci na jeho adresu uvedenou v Objednávce.

7.17 Předmět nájmu nemusí být Zájemci o Služby předán, pokud nedojde k úhradě Ceny za Služby a složení Kauce za Předmět nájmu řádně a včas. Nebezpečí škody na Předmětu nájmu však přechází na Zájemce o Služby / Nájemce momentem, kdy mu je umožněno s Předmětem nájmu disponovat a manipulovat.

7.18 Nájemce se zavazuje písemně oznámit Pronajímateli každou změnu týkající se jeho účetních a daňových údajů nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

8 UŽÍVÁNÍ PŘEDMĚTU NÁJMU

8.1 Nájemce je oprávněn Předmět nájmu užívat po dobu trvání nájmu. S Předmětem nájmu může Nájemce volně nakládat, s výjimkou zcizení, založení, zatížení jiným právem třetí osoby. Pokud Nájemce dá Předmět nájmu do užívání třetí osobě, odpovídá za Předmět nájmu tak, jak by ho užíval sám. Vlastnictvím Předmětu nájmu na straně Pronajímatele není dotčeno jakýmkoli disponováním s Předmětem nájmu ze strany Nájemce.

8.2 Nájemce je povinen se o Předmět nájmu starat tak, aby na Předmětu nájmu nevznikaly žádné škody, poškození, zničení a aby nedošlo ke ztrátě a odcizení Předmětu nájmu.

8.3 Nájemce nemůže bez souhlasu Pronajímatele provádět jakékoliv zásahy do Předmětu nájmu. Předmět nájmu může užívat výlučně pro účely, pro které je technicky určen a na místech a za podmínek, které nemohou mít zásadní vliv na technické vlastnosti Předmětu nájmu.

8.4 Nevrácení Předmětu nájmu při skončení nájmu je závažné porušení povinností Nájemce a znamená neoprávněné užívání Předmětu nájmu. Pronajímatel má za čas neoprávněného užívání vůči Nájemci nárok na náhradu škody ve výši rovnající 2/365 hodnoty složené Kauce za každý i započatý den užívání Předmětu nájmu po skončení nájmu. Pronajímatel má právo uplatnit náhradu škody vůči Nájemci tak, že si částku náhrady škody započte vůči nároku Nájemce na vrácení Kauce.

9 ÚDRŽBA A OPRAVY PŘEDMĚTU NÁJMU (REKLAMAČNÍ ŘÁD)

9.1 Pronajímatel předá Nájemci Předmět nájmu ve stavu způsobilém smluvenému užívání.

9.2 Nájemce je povinen při převzetí Předmětu nájmu tento řádně prohlédnout a případné vady Předmětu nájmu oznámit dopravci nebo bez zbytečného odkladu Pronajímateli, jinak bude Nájemce muset prokázat, že tyto vady vznikly na Předmětu nájmu bez jeho zavinění a mají povahu vady, která vznikla samotnou výrobní vadou předmětu nájmu a nese za ni odpovědnost Pronajímatel.

9.3 Nájemce je povinen oznámit Pronajímateli nebo osobě pověřené Pronajímatelem každé poškození, nefunkčnost, zničení ztrátu nebo odcizení Předmětu nájmu, a to po celou dobu nájmu. V případě, že si Nájemce nesplní tuto povinnost je povinen nahradit škodu Pronajímateli, která vznikla v souvislosti s porušením této povinnosti.

9.4 Nájemce je povinen během doby nájmu, a to včetně záruční doby, udržovat Předmět nájmu v neporušeném stavu odpovídajícím přiměřenému opotřebení v souladu s technickým určením Předmětu nájmu. V případě, že Nájemce nedodrží předepsané úkony a postupy pravidelné údržby a péče o Předmět nájmu, Pronajímatel může od Smlouvy odstoupit bez nároku Nájemce na vrácení Kauce.

9.5 Nájemce je povinen hlásit Pronajímateli jakékoliv poškození nebo poruchy Předmětu nájmu bez zbytečného odkladu.

9.6 Nájemce nemá právo uplatnit reklamaci za vady, o kterých byl Pronajímatelem v době uzavření informován nebo o kterých s přihlédnutím k okolnostem, za kterých byla Smlouva uzavřena, musel vědět.

9.7 Pronajímatel není povinen přijmout k reklamaci Předmět nájmu neodpovídající hygienickým standardům.

9.8 Řízení o odstranění vad Předmětu nájmu (reklamační řízení) začíná dnem, kdy dojde k řádnému a prokazatelnému uplatnění vad Předmětu nájmu (reklamace) vůči Pronajímateli. Pokud nedojde k doručení nebo předání Předmětu nájmu při uplatnění vad Předmětu nájmu, Pronajímatel uplatněné vady Předmětu nájmu vybaví tak, že reklamační řízení zamítne.

9.9 Pronajímatel doporučuje Nájemci zásilku s reklamovaným Předmětem nájmu pojistit. Předměty nájmu zaslané Pronajímateli nebo obchodnímu zástupci na dobírku nebudou převzaty.

9.10 O přijetí reklamace vystaví Pronajímatel nebo jím pověřená osoba potvrzení o přijetí reklamace, ve kterém budou přesně označeny vady Předmětu nájmu a poučení o právech Nájemce. Potvrzení bude vystaveno ve formě zvolené Pronajímatelem tak, aby bylo v souladu s právními předpisy. Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím dálkové komunikace, Pronajímatel je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit Nájemci ihned; pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud Nájemce má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

9.11 Podle charakteru poruchy, míry zavinění Nájemcem a dalších hledisek důležitých pro posouzení poruchy nebo poškození Předmětu nájmu autorizované servisní středisko posoudí příčiny poruchy a poškození zařízení a podle toho vyhodnotí, zda jde o poruchy, za které nese odpovědnost Pronajímatel nebo nájemce. Zároveň se určí i způsob odstranění vady Předmětu nájmu zpravidla ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů ode dne zahájení reklamačního řízení. V odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu Předmětu nájmu, se určí způsob odstranění vady nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení reklamačního řízení.

9.12 Při poškození Předmětu nájmu, které neodpovídá běžnému užívání Předmětu nájmu, bude Pronajímatel před uvedením Předmětu nájmu do původního provozuschopného stavu úhradu nákladů na provedení opravy, a to v plném rozsahu. Úhradu nákladů na opravu má právo Pronajímatel žádat od Nájemce předem, jinak nemusí provést opravu a Nájemci z tohoto titulu nevzniká nárok na vrácení Kauce a opravu Předmětu nájmu.

9.13 V případě, že za vady Předmětu nájmu nese zodpovědnost Pronajímatel, oprava bude provedena ihned, ve složitějších a odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne zahájení reklamačního řízení.

9.14 Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má Nájemce právo od Smlouvy odstoupit a žádat vrácení Kauce, která bude snížena o nároky, které vznikly Pronajímateli do času skončení nájmu.

9.15 Pronajímatel informuje Nájemce o vyřízení reklamace formou dohodnutou při přijetí reklamace (elektronickou poštou nebo dopisem) a zároveň Nájemci spolu s Předmětem nájmu doručí i reklamační protokol.

9.16 Pronajímatel může vždy namísto odstranění vady vyměnit Předmět nájmu za jiný Předmět nájmu, který bude bezvadný a ve stejné kvalitě a množství, než byl původní Předmět nájmu.

9.17 Pokud je reklamace zamítnuta, nezbavuje to Nájemce povinností plnit Smlouvu, a tedy řádně platit Ceny a Kauci a plnit další povinnosti, pokud se výslovně Strany nedohodnou jinak.

9.18 Nárok Nájemce na uplatnění reklamace a vad Předmětu nájmu u Pronajímatele zaniká:
a) neoznámením zjevných vad Předmětu nájmu při jeho převzetí, resp. zahájení užívání služby,
b) neodborným zásahem do Předmětu nájmu, neodborným zacházením s ním nebo zanedbáním řádné péče o Předmět nájmu,
c) poškozením Předmětu nájmu při dopravě, ohněm, statickou, či atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci, či jiným mechanickým poškozením Předmětu nájmu způsobeným Nájemcem nebo k zásahu neoprávněnou třetí osobou,
d) nepředložením dokladu o zaplacení Ceny, složení Kauce, dodacího listu nebo záručního listu, nezbytného příslušenství nebo dokumentace k Předmětu nájmu, pouze pokud v jednotlivém případě nebo případně Pronajímatel nepožaduje předložení těchto dokumentů,
e) uplynutím záruční doby,
f) používáním, resp. skladováním Předmětu nájmu v podmínkách, které neodpovídají přirozenému prostředí Předmětu nájmu, například svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy,
g) poškozením Předmětu nájmu v důsledku neodvratitelných a / nebo nepředvídatelných událostí, zhoršením jeho stavu, náhodným zničením či škůdci,
h) poškozováním Předmětu nájmu jeho přetěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v návodu k použití či jiné dokumentaci, obecnými zásadami používání, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy.

9.19 Pronajímatel nenese odpovědnost za vady Předmětu nájmu ani v případě běžného opotřebení Předmětu nájmu (nebo jeho části, příslušenství či součástí) způsobené jeho používáním. Kratší životnost Předmětu nájmu nelze považovat za vadu a nedá se ani reklamovat.

9.20 Pronajímatel se zavazuje vyřídit reklamaci a následně ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:
a) výměnou Předmětu nájmu, resp. opětovným poskytnutím Služby,
b) opravením Předmětu nájmu,
c) vrácením (vyplacením) Ceny / Kauce za Službu / Předmět nájmu,
d) poskytnutím přiměřené slevy z Ceny / Kauce,
e) poskytnutím jiného náhradního plnění určeného Pronajímatelem,
f) odůvodněným zamítnutím reklamace.

9.21 Garanční doba se prodlužuje o dobu, po kterou Nájemce nemohl používat službu / Předmět nájmu z důvodu garanční opravy.

9.22 V případě, že dojde k výměně Předmětu nájmu Pronajímatel vydá Nájemci doklad se specifikací výměny, a případné další reklamace budou uplatněny na základě původního dodacího listu a tohoto reklamačního dokladu. V případě výměny Předmětu nájmu začíná běžet nová Garanční doba od převzetí vyměněného Předmětu nájmu.

9.23 Veškeré garanční opravy jsou v případě, že do doby jejich uplatnění nezanikl nárok na jejich uplatnění podle těchto VOP, prováděné bezplatně.

9.24 Pokud jde o odstranitelnou vadu Předmětu nájmu, bude reklamace vyřízena v závislosti na rozhodnutí Nájemce, a to buď odstraněním chyby, nebo výměnou Předmětu nájmu za bezvadný, pokud je to možné.

9.25 Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit, nebo o jednu vícekrát opakovanou odstranitelnou vadu nebo o větší počet různých odstranitelných vad, které brání tomu, aby mohl Nájemce Předmět nájmu řádně užívat, Pronajímatel vyřídí v závislosti na rozhodnutí Nájemce podle těchto VOP reklamaci následujícím způsobem:
a) vymění reklamovaný Předmět nájmu za Předmět nájmu ve stejné kvalitě, ve stejném stavu, se stejnými parametry, případně za Předmět nájmu vyšší řady v případě souhlasu Nájemce s navýšením Kauce o částku ve výši rozdílu mezi původní částkou Kauce za reklamovaný Předmět nájmu a sumou Kauce za nový model;
b) Jestliže Nájemce odmítne převzít vadný Předmět nájmu bude mu vrácena částka Kauce.

9.26 Nárok Nájemce na uplatnění reklamace Předmětu nájmu se po odstranění reklamované vady vyčerpává a bez ohledu na výsledek reklamace není oprávněn pro tutéž jedinečnou vadu (ne vadu stejného druhu) uplatňovat reklamaci opakovaně.

9.27 Pokud převzaté zařízení odevzdal zákazník bez původního obalu nebo náhradního balení, Pronajímatel nepřebírá zodpovědnost za případné poškození Předmětu nájmu během přepravy do servisního střediska.

10 ODPOVĚDNOST PRONAJÍMATELE

10.1 Pronajímatel není odpovědný za ztrátu, zničení, odcizení nebo poškození Předmětu nájmu pronajatého Nájemci. Nebezpečí v tomto směru přechází na Nájemce v době předání Předmětu nájmu Nájemci.

10.2 Pronajímatel není zodpovědný ani za následné nebo nepřímé ztráty a škody, včetně ztráty zisků, i když vznikly následkem nebo v souvislosti s nájmem a používáním Předmětu nájmu.

10.3 Pronajímatel nese odpovědnost za vady Předmětu nájmu, které vzniknou během záruční doby na Předmětu nájmu a výsledkem povahy Předmětu nájmu jejich výrobními chybami a nebyly způsobeny neodborným a nešetrným používáním a manipulováním na straně Nájemce.

10.4 Nájemce uvádí do provozu Předmět nájmu na vlastní riziko. Pronajímatel neodpovídá za žádné škody, které vzniknou Nájemci nebo třetí osobě na základě užívání Předmětu nájmu.

11 ODPOVĚDNOST NÁJEMCE

11.1 Nájemce odpovídá za užívání Předmětu nájmu v souladu s požadavky výrobce a charakterem Předmětu nájmu. Nájemce odpovídá za to, že Předmět nájmu nezatíží právem třetí osoby, neodcizí, zástavním právem, právem podnájmu ani ho nesvěří do užívání osobě, o které ví nebo musí vědět, že Předmět nájmu není způsobilá užívat dohodnutým způsobem.

11.2 Nájemce odpovídá za běžnou údržbu Předmětu nájmu a včasné opravy podle postupů dohodnutých v těchto VOP.

11.3 Nájemce odpovídá za ztrátu, škodu, zničení a odcizení Předmětu nájmu, kromě případů vylučujících odpovědnost podle příslušných právních předpisů. Jakékoliv odcizení, ztráty, zničení a poškození Předmětu nájmu nezbavují Nájemce povinnosti hradit Ceny za Služby a složit a udržovat v původní částce Kauci.

11.4 Nájemce je zároveň povinen a zodpovědný za to, že v případě exekučních nebo jiných podobných postihů upozorní na vlastnictví Pronajímatele a neprodleně vyrozumí Pronajímatele o hrozících a / nebo již zrealizovaných úkonech v rámci exekučního nebo prováděcího řízení vůči Nájemci.

12 TRVÁNÍ SMLOUVY A JEJÍ UKONČENÍ

12.1 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou ode dne předání Předmětu nájmu Nájemci a složení Kauce, pokud není dále v těchto VOP uvedeno jinak.

12.2 Před uplynutím doby nájmu dle předchozího bodu může Smlouva zaniknout následovně:
a) zánikem Předmětu nájmu, jeho zničením, odcizením, ztrátou nebo takovým poškozením, že Předmět nájmu není schopen další řádného provozu,
b) písemnou dohodou smluvních stran,
c) odstoupením od Smlouvy ze strany Pronajímatele za podmínek uvedených v těchto VOP a vyplývajících z příslušných právních předpisů,
d) odstoupením od Smlouvy ze strany Nájemce za podmínek uvedených v těchto VOP a vyplývajících z příslušných právních předpisů.

12.3 Pronajímatel má právo odstoupit od Smlouvy, kromě zákonných důvodů a důvodů uvedených na jiném místě těchto VOP, i v následujících případech:
a) Nájemce je v prodlení více než 15 dní s nahlášením technického stavu Předmětu nájmu nebo změny jeho identifikačních údajů,
b) Nájemce je v prodlení s placením nájemného
c) Nájemce je v prodlení se složením Kauce nebo doplněním Kauce v případě jejího vyčerpání, resp. čerpání, a to po dobu delší než 15 dnů,
d) Nájemce se chová k Předmětu nájmu nezodpovědně tak, že hrozí na něm škoda nebo vážné poškození nebo trpí takové užívání Předmětu nájmu ze strany třetí osoby,
e) Nájemce porušil povinnosti při údržbě a opravě Předmětu nájmu,
f) Nájemce Předmět nájmu odcizil, dal do podnájmu, zatížil ho právem třetí osoby nebo vystavil nebezpečí škody tím, že ho svěřil do užívání nezpůsobilé třetí osobě.

12.4 Pronajímatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy také z důvodu vyčerpání zásob, nedostupnosti Předmětu nájmu, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel Předmětu nájmu dohodnutého ve Smlouvě přerušil výrobu nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností Pronajímatele vyplývajících ze Smlouvy nebo z důvodů vyšší moci, nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm spravedlivě požadovat, není schopen zajistit a předat Předmět nájmu Nájemci ve lhůtě stanovené těmito VOP nebo za cenových podmínek, které jsou uvedeny na Webu. Pronajímatel je povinen o této skutečnosti okamžitě informovat Nájemce a vrátit mu již zaplacenou Cenu a složenou Kauci dohodnutou ve smlouvě ve lhůtě do 14 dnů od oznámení o odstoupení od Smlouvy, a to převodem na účet určený Nájemcem.

12.5 Pronajímatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy i v případě, že Nájemce nepřevzal Předmět nájmu do pěti pracovních dnů ode dne, kdy byl Nájemce povinen tento Předmět nájmu převzít.

12.6 Nájemce odesláním Objednávky Pronajímateli potvrzuje, že Pronajímatel včas a řádně splnil své informační povinnosti ve smyslu příslušných spotřebitelských právních předpisů při poskytování Služeb.

12.7 Nájemce může u Pronajímatele uplatnit právo na odstoupení od smlouvy v listinné podobě nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči nebo prostřednictvím emailu.

12.8 Odstoupení od Smlouvy od Smlouvy podle procházejícího bodu těchto VOP musí obsahovat údaje v něm požadované, a to zejména přesnou specifikaci Předmětu nájmu, datum objednání, jméno a příjmení Nájemce – spotřebitele, adresa Nájemce – spotřebitele, podpis Nájemce – spotřebitele, způsob, jakým má Pronajímatel vrátit již přijatá plnění zejména číslo účtu a / nebo poštovní adresu, datum. Nájemce je odstoupením od Smlouvy povinen doručit Předmět nájmu spolu s příslušenstvím včetně dokumentace, návodu, záručního listu, dokladu o složení Kauce a zaplacení Ceny za Služby apod. a podle možnosti v originálním balení. Pokud Nájemce odstoupením od Smlouvy zasílá Předmět nájmu spolu s příslušenstvím včetně dokumentace, návodu, záručního listu, dokladu o zaplacení apod. (Dále také jako “Předmět nájmu”) na adresu podle předchozí věty prostřednictvím pošty, může tak učinit pouze prostřednictvím služby nazvané “Balík na adresu”. Zboží zaslané Nájemcem prostřednictvím služby nazvané “Balík na poštu” a zásilky na dobírku Pronajímatel nepřebírá. Doporučujeme Předmět nájmu pojistit.

12.9 Po odstoupení od Smlouvy Pronajímatel vrátí Nájemci všechny platby, které Nájemce prokazatelně uhradil v souvislosti s uzavřením Smlouvy. Pronajímatel však není povinen uhradit Nájemci dodatečné náklady, pokud si Nájemce zvolil jiný způsob doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení nabízen Pronajímatelem. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil Nájemce, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízen Pronajímatelem. Platby budou Nájemci vráceny do 14 dnů ode dne, kdy bude Pronajímateli doručeno oznámení Nájemce o odstoupení od Smlouvy. Úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký Nájemce použil při jeho platbě Pronajímateli, pokud Nájemce neuvedl jiný způsob úhrady ve formuláři pro odstoupení od Smlouvy, a to bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků.

12.10 Pronajímatel není povinen vrátit Nájemci všechny platby podle těchto VOP před tím, než mu je Předmět nájmu od Nájemce vrácen nebo dokud Nájemce neprokáže zaslání Předmětu nájmu zpět Pronajímateli. Platby budou tedy Pronajímatelem uhrazeny Nájemci až po doručení vráceného Předmětu nájmu zpět na adresu Obchodního zástupce uvedenou v těchto VOP nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání Předmětu nájmu zpět podle toho, co nastane dříve.

12.11 V případě, že Nájemce odstoupí od Smlouvy ve smyslu těchto VOP a doručí Pronajímateli Předmět nájmu, který je použit a je poškozený nebo neúplný nebo hodnota Předmětu nájmu je snížena v důsledku takového zacházení s Předmětem nájmu, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti Předmětu nájmu, má Pronajímatel vůči Nájemci nárok na náhradu škody ve výši hodnoty opravy Předmětu nájmu a uvedení Předmětu nájmu do původního stavu resp. Pronajímatel má právo požadovat od Nájemce proplacení snížení hodnoty Předmětu nájmu. Pro tento účel může Pronajímatel uplatnit své nároky přímo odečtením částky škody ze složené Kauce a Nájemci vrátí jen o tuto částku sníženou Kauci, pokud nebyla Kauce spotřebována v celém rozsahu.

12.12 Při odstoupení od Smlouvy, Nájemce nese přímé náklady na vrácení Předmětu nájmu Pronajímateli / obchodnímu zástupci nebo osobě pověřené Pronajímatelem převzetí Předmětu nájmu, a to i v případě, že Předmět nájmu nelze vzhledem k jeho povaze vrátit prostřednictvím pošty. Přímé náklady spojené s vrácením Předmětu nájmu nelze rozumně stanovit předem. Podle dostupných informací je předpokládaný odhad těchto nákladů v závislosti na velikosti, hmotnosti zásilky, vzdálenosti odkud se uskutečňuje vrácení Předmětu nájmu a od cen, za které Nájemcem vybraný přepravce poskytuje své služby ve výši od 50 Kč do 3000 Kč

12.13 V případě, že Nájemce nesplní některou z povinností uvedených v předchozích bodech tohoto článku těchto VOP, odstoupení od Smlouvy není platné a účinné a Pronajímatel není povinen vrátit všechny prokazatelné platby podle těchto VOP Nájemci a zároveň má nárok na úhradu nákladů spojených s odesláním předmětu nájmu zpět Nájemci.

12.14 Nájemce nemůže odstoupit od Smlouvy, jejímž předmětem je:
a) poskytnutí Služby, pokud se jí poskytování začalo s výslovným souhlasem Nájemce a Nájemce prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí Služby, a pokud došlo k úplnému poskytnutí Služby,
b) pronájem Předmětu nájmu zhotoveného podle zvláštních požadavků Nájemce, Předmětu nájmu vyrobeného na míru nebo Předmětu nájmu určeného speciálně pro jednoho Nájemce,
c) pronájem Předmětu nájmu, který podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,
d) provedení naléhavých oprav nebo údržby Předmětu nájmu, o které Nájemce výslovně požádal Pronajímatele,

12.15 V případě, že Nájemce odstoupí od Smlouvy poté, co udělil výslovný souhlas s poskytnutím Služby ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy, je Nájemce povinen uhradit Pronajímateli Cenu za Služby za skutečně poskytnuté plnění do dne doručení odstoupení od Smlouvy.

13 VRÁCENÍ PŘEDMĚTU PRONÁJMU

13.1 Při ukončení Nájmu, je Nájemce povinen vrátit Předmět nájmu Pronajímateli bez zbytečného odkladu, a to ve stavu v jakém byl převzat při zahájení nájmu s přihlédnutím k přiměřenému opotřebení. Nájemce je povinen Předmět nájmu vrátit se vším, včetně příslušenství a všech součásti Předmětu nájmu.

13.2 Předmět nájmu je Nájemce povinen vrátit úplný, s kompletní dokumentací, nepoškozené, včetně originálního obalu, ve stavu, v jakém ho převzal. Stejně je povinen poskytovateli předložit doklad o složení Kauce a uvést.

13.3 V případě, že bude vrácen Předmět nájmu nekompletní, zda poškozený, poskytovatel má právo požadovat náhradu takto vzniklé škody a tuto odečíst z Kauce. Pro vrácení nekompletního nebo poškozeného Předmětu nájmu platí následující podmínky pro vyplacení Kauce Nájemci při skončení nájmu:
a) Pokud je Předmět nájmu vrácen v kompletním stavu, s veškerým příslušenstvím a nepoškozený, tedy je v 100% stavu, včetně příslušenství, Nájemci vzniká nárok na vrácení Kauce v 100% složené výšce.
b) Pokud je Předmět nájmu vrácen nekompletní nebo je Předmět nájmu částečně poškozený, Pronajímatel vyčíslí částku potřebnou k uvedení do původního stavu a o tuto částku poníží výši vrácené kauce.
c) Pokud je Předmět nájmu vrácen v nekompletním stavu, bez příslušenství, je nefunkční, mechanicky zásadně poškozený, Nájemci nevzniká nárok na vrácení Kauce.

13.4 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností platí, že pro případ nevrácení celé sumy Kauce dle podmínek uvedených v předchozím bodě strany sjednaly rozvazovací podmínku včetně části Kauce, na kterou pro nevrácení neporušeného Předmětu nájmu nevzniká Nájemci nárok na vrácení celé částky Kauce.

13.5 Peněžní prostředky v Odpovídající výši Kauce budou vrácený nájemce do 15 dnů od vrácení předmětu nájmu.

13.6 Posouzení kvality a kompletnosti Předmětu nájmu při jeho vrácení je v kompetenci Pronajímatele. V případě, že Nájemce není spokojen s posouzením technického stavu vraceného Předmětu nájmu má právo požádat Pronajímatele o přehodnocení tohoto posouzení, a to tak, že se Předmět nájmu dá posoudit odborně způsobilé osobě, přičemž náklady na toto odborné posouzení hradí Nájemce před tím, než bude Předmět nájmu předložen na toto odborné posouzení. O těchto nákladech bude Nájemce předem informován a nesložení částky nákladů je důvodem odmítnutí odborného posouzení.

13.7 Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení Předmětu nájmu náklady na dopravu při vrácení Předmětu nájmu snáší Nájemce. .

13.8 V případě, že dojde k porušení povinností ze strany Nájemce při vrácení Předmětu nájmu tak, jak je uvedeno v tomto článku, vzniká Pronajímateli nárok na náhradu škody ve výši odpovídající příslušné částky Kauce snížené o případný nárok Nájemce na vrácení odpovídající části Kauce v závislosti na technického stavu vráceného Předmětu nájmu a jeho příslušenství. Vzniklá náhrada škody na straně Pronajímatele se započítává na nárok Nájemce na vrácení odpovídající částky Kauce, a to jednostranným projevem vůle Pronajímatele, který může být proveden buď ve formě jednání nebo i opomenutí vrátit odpovídající částku Kauce ve stanovené lhůtě.

14 OSOBNÍ ÚDAJE A JEJICH OCHRANA

14.1 Smluvní strany se dohodly, že Zájemce o Služby / Nájemce v případě, že je fyzickou osobou, sdělí Pronajímateli své jméno a příjmení, číslo telefonu, mailovou adresu. V případě, že Pronajímatel zpracovává i jiné osobní údaje Nájemce, zpracovává je v rozsahu nezbytném pro splnění povinností vyplývajících ze Smlouvy.

14.2 Nájemce poskytuje osobní údaje Pronajímateli dobrovolně za účelem splnění jeho povinností vyplývajících ze Smlouvy a další komunikace s ním. Bez jejich poskytnutí Pronajímatel nemůže řádně plnit Smlouvu s Nájemcem, a proto ji nebude možné s Nájemcem ani uzavřít. Účelem zpracování těchto osobních údajů je vystavení daňového dokladu, předsmluvní vztahy, identifikace Zájemce o Služby / Nájemce, Potvrzení Objednávky, a to telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty, předání Předmětu nájmu.

14.3 Pronajímatel tímto oznamuje Nájemci, že bude Pronajímatel jako provozovatel v procesu uzavírání Smlouvy zpracovávat osobní údaje Zájemce o Služby / Nájemce bez jeho souhlasu jako dotyčné osoby, protože zpracování osobních údajů Zájemce o Služby / Nájemce bude prováděno Pronajímatelem v předsmluvních vztazích se Zájemcem o Služby / nájemcem a zpracovávání osobních údajů Zájemce o Služby / Nájemce je nezbytné pro plnění ze Smlouvy, v níž vystupuje Zájemce o Služby / Nájemce jako jedna ze smluvních stran. Zájemce o Služby / Zájemce o Služby / Nájemce uděluje Pronajímateli tento souhlas na dobu určitou do splnění účelu zpracování osobních údajů Zájemce o Služby / Nájemce. Pronajímatel po splnění účelu zpracování zajistí neprodleně likvidaci osobních údajů Zájemce o Služby / Nájemce. Souhlas se zpracováním osobních údajů může Zájemce o Služby / Nájemce odvolat kdykoliv písemnou formou. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu Zájemcům o Služby / Nájemcem Pronajímateli.

14.4 Nájemce má právo a možnost aktualizovat osobní údaje písemně nebo prostřednictvím emailu zaslaného Pronajímateli nebo obchodnímu zástupci.

14.5 Pronajímatel prohlašuje, že osobní údaje bude získávat výlučně pro účely plnění Smlouvy a další účely uvedené v těchto VOP.

14.6 Pronajímatel prohlašuje, že zajistí, aby osobní údaje zpracovával a využíval výhradně způsobem, který odpovídá účelu, pro který byly shromážděny.

14.7 Pronajímatel prohlašuje, že bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a bude jednat způsobem, který neodporuje obecně závazným právním předpisem a ani je nebude obcházet.

14.8 Nájemce má právo na základě písemné žádosti od Pronajímatele vyžadovat:
a) potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o ní zpracovávané,
b) ve všeobecně srozumitelné formě informace o zpracování osobních údajů v informačním systému v rozsahu:
• identifikační údaje Pronajímatele,
• účel zpracování osobních údajů,
• seznam osobních údajů nebo rozsah osobních údajů,
• doplňující informace, které jsou s ohledem na všechny okolnosti a podmínky zpracování osobních údajů potřebné pro Nájemce na zaručení jejích práv a právem chráněných zájmů v rozsahu zejména poučení o dobrovolnosti nebo povinnosti poskytnout požadované osobní údaje;
• pokud Pronajímatel získává osobní údaje Nájemce na základě souhlasu Nájemce, sdělí mu i čas platnosti souhlasu, a pokud povinnost poskytnout osobní údaje vyplývá z přímo vykonatelného právně závazného aktu Evropské unie, mezinárodní smlouvy nebo zákona, Pronajímatel oznámí Nájemci i právní základ, který jí tuto povinnost ukládá, a uvědomí ji o následcích odmítnutí poskytnout osobní údaje,
c) třetí strany, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje poskytnuté,
d) okruh příjemců, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje zpřístupněny,
e) seznámit se s postupem zpracování a vyhodnocování operací,
f) ve všeobecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, z něhož získal její osobní údaje pro zpracování,
g) ve všeobecně srozumitelné formě seznam jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
h) opravu nebo likvidaci svých nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
i) likvidaci jejích osobních údajů, jejichž účel zpracování skončil; pokud jsou předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení,
j) blokování jejích osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím doby jeho platnosti, pokud Pronajímatel zpracovává osobní údaje na základě souhlasu Nájemce.

14.9 Právo Nájemce podle těchto VOP lze omezit, jen pokud takové omezení vyplývá ze zvláštního zákona nebo jeho uplatněním by byla porušena ochrana Nájemce nebo by byla porušena práva a svobody jiných osob.

14.10 Nájemce na základě bezplatné písemné žádosti má právo u Pronajímatele zamítat
a) zpracovávání jejích osobních údajů, o nichž předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jejího souhlasu, a žádat jejich likvidaci,
b) využívání titulu, jména, příjmení a adresy Nájemce pro účely přímého marketingu v poštovním styku, nebo poskytování titulu, jména, příjmení a adresy Nájemce pro účely přímého marketingu.

14.11 Nájemce na základě písemné žádosti nebo osobně, pokud věc nesnese odkladu, má právo u Pronajímatele kdykoliv nesouhlasit se zpracováváním osobních údajů vyslovením oprávněných důvodů nebo předložením důkazů o neoprávněném zasahování do jejích práv a právem chráněných zájmů, které jsou nebo mohou být v konkrétním případě takovým zpracováváním osobních údajů poškozené; nebrání-li tomu zákonné důvody a prokáže se, že námitka Nájemce je oprávněná, Pronajímatel je povinen osobní údaje, jejichž zpracování Nájemce namítal, bez zbytečného odkladu blokovat a zlikvidovat, jakmile to okolnosti dovolí.

14.12 Nájemce na základě písemné žádosti nebo osobně, pokud věc nesnese odkladu, dále má právo u Pronajímatele kdykoliv namítat a nepodléhat rozhodnutí Pronajímatele, které by mělo pro něj právní účinky nebo významný dopad, pokud se takové rozhodnutí vydá pouze na základě úkonů automatizovaného zpracování jeho osobních údajů. Nájemce má právo žádat Pronajímatele o přezkoumání vydaného rozhodnutí metodou odlišnou od automatizované formy zpracování, přičemž Pronajímatel je povinen žádosti Nájemce vyhovět, a to tak, že rozhodující roli při přezkoumání rozhodnutí bude mít oprávněná osoba. Nájemce nemá toto právo pouze v případě, pokud to stanoví zvláštní zákon, ve kterém jsou upraveny opatření k zajištění oprávněných zájmů Nájemce, nebo pokud v rámci předsmluvních vztahů nebo během existence smluvních vztahů Pronajímatele vydal rozhodnutí, kterým vyhověl požadavku Nájemce, nebo pokud Pronajímatel na základě Smlouvy přijal jiná vhodná opatření k zajištění oprávněných zájmů Nájemce.

14.13 Pokud Nájemce uplatní své právo
a) písemně a z obsahu jeho žádosti vyplývá, že uplatňuje své právo, považuje se žádost za podanou podle tohoto zákona; žádost podanou elektronickou poštou nebo faxem Nájemce doručí písemně nejpozději do tří dnů ode dne jejího odeslání,
b) osobně ústní formou do zápisu, z níž musí být zřejmé, kdo právo uplatnil, čeho se domáhá a kdy a kdo vyhotovil zápis, jeho podpis a podpis nájemce; kopii zápisu je Pronajímatel povinen předat Nájemci,
c) u zprostředkovatele podle bodu 1 nebo 2 tohoto odstavce těchto VOP, je ten povinen tuto žádost nebo zápis předat Pronajímateli bez zbytečného odkladu.

14.14 Nájemce při podezření, že jeho osobní údaje neoprávněně zpracovávají, může podat příslušnému úřadu pověřeného ochranou osobních údajů návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů.

14.15 Pokud Nájemce nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, jeho práva může uplatnit zákonný zástupce. Pokud Nájemce nežije, jeho práva může uplatnit blízká osoba.

14.16 Žádost Nájemce podle tohoto článku těchto VOP vybaví Pronajímatel bezplatně, kromě úhrady ve výši, která nemůže překročit výši účelně vynaložených věcných nákladů spojených se zhotovením kopií, opatřením technických nosičů a s odesláním informace Nájemci, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Pronajímatel je povinen písemně vybavit žádost Nájemce podle tohoto článku těchto VOP nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti.

14.17 Pronajímatel prohlašuje, že zpracovává osobní údaje Zájemce o Služby / Nájemce účelem uzavření Smlouvy a těchto VOP prostřednictvím těchto zprostředkovatelů:
a) Dopravců a přepravců a poštovních doručovatelů uvedených na Webu za účelem předání Předmětu nájmu,
b) Opraven a servisních středisek, jak jsou uvedeny v příslušných záručních listech nebo na Webu, a to pro účely údržby Předmětu nájmu a oprav vad Předmětu nájmu.

15 SDĚLOVÁNÍ, DORUČOVÁNÍ

15.1 Jakoukoliv informaci, oznámení, odstoupení od Smlouvy nebo jiné podání Zájemce o Služby / Nájemce, doručuje Zájemce o Služby / Nájemce v listinné podobě na provoz Pronajímatele, na adresu sídla Obchodního zástupce, případně na jinou adresu určenou pro účely doručování takového podání nebo na emailovou adresu Pronajímatele. Aktuální kontakty Obchodního zástupce jsou dostupné na Webu a jsou uvedeny v těchto VOP. Pokud Zájemce o Služby / Nájemce doručí podání v jiné než listinné podobě nebo ve formě, která vzbuzuje pochybnosti o obsahu a autenticitě podání, může ho Pronajímatel požádat o doručení originálu nejpozději do 3 pracovních dnů; na podání, které nebyly takto doplněny, se nepřihlíží, pokud nebylo dohodnuto jinak.

15.2 Strany se mohou dohodnout i na jiné než listinné formě doručování, zejména elektronické s využitím prostředků komunikace na dálku, při kterých je písemná forma zachována a jsou splněny podmínky právních předpisů (zejména při objednávání Služeb a uzavírání Smlouvy jako je předpokládané v těchto VOP).

15.3 Jakoukoliv informaci, oznámení, upomínku, fakturu, zálohovou fakturu, odstoupení nebo jiné oznámení Pronajímatele doručuje Pronajímatel Zájemci o Služby / Nájemci vždy s přihlédnutím k povaze oznámení některým z následujících způsobů:
a) doporučenou zásilkou na korespondenční adresu uvedenou Nájemcem v Objednávce, která se považuje za doručenou dnem převzetí Nájemcem. Pokud nelze zásilku z jakéhokoli důvodu takto doručit, považuje se za doručenou posledním dnem odběrní lhůty určené pro její vyzvednutí po uložení u subjektu pověřeného doručováním (např. Provozovatel),
b) obyčejnou zásilkou na korespondenční adresu uvedenou Nájemcem v Objednávce, která se považuje za doručenou na čtvrtý den po jejím odeslání,
c) prostřednictvím volání, SMS, faxem nebo e-mailem. Taková zpráva se považuje za oznámenou dnem jejího odeslání na telefonní číslo Nájemce, resp. e-mail. Za její doručení se považuje dovolání se, uložení zprávy do hlasové schránky nebo tři marné pokusy o dovolání se. Oznámení doručené prostřednictvím Konta Nájemce na Webu, pokud je jeho využívání stranami dohodnuto, se považuje za doručené dnem jeho zpřístupnění v portálu,
d) zveřejněním na Internetové stránce, na provozních místech nebo jiným obdobným způsobem, které se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění. Tento způsob oznámení se nevztahuje na upomínky, faktury, výpovědi a odstoupení nebo jiné právní úkony určené právním předpisem,
e) jiným vhodným způsobem.

15.4 Za den doručení zásilky se považuje i den, kdy ji Nájemce odmítne převzít nebo který je na zásilce vyznačena poznámka, že Nájemce se odstěhoval, je neznámý nebo podobného významu a novou adresu Nájemce neoznámil. Zásilky jsou doručovány pouze v rámci tuzemska, pokud není dohodnuto jinak.

16 PŘÍSLUŠNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ

16.1 Na všechny vztahy mezi Pronajímatelem a Zájemcem o Služby / Nájemcem se vztahuje právní řád České Republiky, a to bez ohledu na to v jakém státě se Služba poskytuje a jaký státní příslušník je v postavení Odběratele Služby, resp. Nájemce. Vztahy, které nejsou upraveny ve Smlouvě a těchto VOP se řídí příslušnými právními předpisy České republiky.

16.2 Smluvní strany budou všechny spory řešit přednostně mimosoudní cestou, jednáním nebo dohodou. Pokud nevyřeší spor mimosoudně, v případě sporu je dána pravomoc obecného soudu podle právních předpisů České.

17 ZMĚNY A PLATNOST VOP

17.1 Pronajímatel má právo měnit tyto VOP. Změna VOP se považuje za změnu smluvních podmínek. Pronajímatel má právo změnit VOP, přičemž změnou smluvních podmínek se rozumí zejména úplná nebo částečná úprava, změna nebo zrušení Služby, včetně její kvality, rozsahu, struktury, ceny nebo jiné podmínky (dále jako “změna smluvních podmínek”).

17.2 Pronajímatel je oprávněn provést změnu smluvních podmínek z důvodu sjednaného ve Smlouvě nebo v kterékoli součásti Smlouvy nebo z některého z následujících důvodů:
a) změny podmínek na trhu poskytování Služeb,
b) výšení nákladů Pronajímatele souvisejících s poskytováním Služby,
c) změny inflace,
d) změny marketingové strategie Pronajímatele, spočívající zejména zavedení, změně nebo zrušení Služeb,
e) technologického vývoje Služeb,
f) legislativní změny s přímým nebo nepřímým dopadem na smluvní podmínky (včetně změny sazby DPH nebo jiné platby), nebo
g) vydání rozhodnutí příslušného orgánu veřejné moci (včetně orgánů Evropských společenství), které zakládá povinnost nebo právo Pronajímatele provést změnu smluvních podmínek.

17.3 Pronajímatel je povinen oznámit Nájemci podstatnou změnu smluvních podmínek, která se Nájemce týká, nejméně jeden měsíc před její účinností. Podstatnou změnou smluvních podmínek se rozumí jednostranná změna v neprospěch Nájemce týkající se zejména změny ceny, zdroje a způsobu výpočtu ceny za poskytovanou Službu, změny kvality poskytované Služby nebo změny času trvání Smlouvy včetně minimálních podmínek používání nebo trvání Služby, nebo změna těch smluvních podmínek, na kterých se Pronajímatel a Nájemce písemně ve Smlouvě dohodli, že budou považovány za podstatné.

17.4 Za podstatnou změnu smluvních podmínek se nepovažuje změna, která je přímo či nepřímo vyvolaná změnou právního předpisu nebo rozhodnutím příslušného orgánu veřejné správy nebo orgánu Evropské unie.

17.5 Pokud Nájemce nesouhlasí s podstatnou změnou smluvních podmínek, má právo odstoupit od Smlouvy bez sankcí, a to nejpozději do jednoho měsíce od oznámení dané podstatné změny. Uvedené nemá vliv na vrácení Předmětu nájmu a nároky v souvislosti s vracením Kauce a započtením nároků Pronajímatele na Kauci.

17.6 V takovém případě právní účinky odstoupení od Smlouvy nastanou ke dni nabytí účinnosti změny smluvních podmínek. Pokud Nájemce neodstoupí od Smlouvy z důvodu podstatné změny smluvních podmínek způsobem a ve lhůtě jednoho měsíce, má se za to, že s danou podstatnou změnou smluvních podmínek souhlasí.

17.7 Informace o dalších změnách smluvních podmínek Pronajímatel oznámí Nájemci některým ze stanovených způsobů oznamování podle článku 15. těchto VOP nejpozději ke dni účinnosti změny smluvních podmínek, pokud ve zvláštních případech nevyplývá Pronajímateli povinnost oznámit danou změnu dříve. Taková změna je účinná ke dni uvedenému Pronajímatelem v oznámení o změně smluvních podmínek.

17.8 Na vztah mezi smluvními stranami, založený Smlouvou, se po celou dobu uplatňují VOP v jejich aktuálním znění. Zánik Smlouvy se nedotýká účinnosti těch ustanovení VOP, které s ohledem na svou povahu mají přetrvat až do úplného vyrovnání nároků ze Smlouvy, zejména o odpovědnosti za škodu, náhradě škody a sankcích, ustanovení o volbě práva.

17.9 Pokud se některé ustanovení VOP stane neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, ostatní ustanovení zůstávají v platnosti. Pronajímatel nahradí dané ustanovení platným, účinným a vykonatelným ustanovením, které se bude co nejméně odlišovat od principů uvedených ve VOP při zachování účelu a smyslu daného ustanovení.

17.10 VOP vydané Pronajímatelem pozbývají platnosti a účinnosti vždy dnem vstupu a účinnosti nových VOP vydaných Pronajímatelem. Všechny Smlouvy a další dohody uzavřené před účinností nových VOP mezi smluvními stranami a které spravovaly původními VOP, se ode dne účinnosti nových VOP řídí novými VOP a považují se za Smlouvy uzavřené podle nových VOP.

17.11 Ustanovení této části se rovněž vztahují na změny a platnost Ceníku a případně zvláštních smluvních podmínek, pokud byly Pronajímatelem vydány, pokud není uvedeno jinak. Platný a aktuální ceník je zveřejněn na Webu. Změny v Ceníku se zveřejňují taktéž na Webu.

18 PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

18.1 Těmito VOP se ruší a nahrazují všechny dosud platné ustanovení smluvních podmínek, které byly vydány Pronajímatelem nebo jeho právním předchůdcem či jinou osobou na jejíž místo Pronajímatel nastoupil do stávajících právních vztahů týkajících se nájmu (dále jen “Původní podmínky“).

18.2 Část práv a povinností uvedených v Původních podmínkách, která se ruší těmito VOP a nebyla výslovně nahrazena v těchto VOP, se ode dne účinnosti těchto VOP spravuje těmi ustanoveními těchto VOP, které jsou jim nejblíže.

18.3 Tyto VOP nabývají účinnosti vůči Zájemci o Služby / Nájemci odesláním Objednávky Pronajímateli. Zájemce o Služby / Nájemce zasláním Objednávky potvrzuje, že si tyto VOP přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

18.4 Tyto VOP tvoří nedílnou součást Smlouvy a informace, práva a povinnosti uvedené v těchto VOP jsou informacemi, právy a povinnostmi, které jsou poskytovány Zájemci o Služby / Nájemci před tím, než odešle Objednávku.